Podnošenje zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev u poslovnici banke

U kojim bankama se može podnijeti zahtjev?

Potrošač može podnijeti zahtjev za dostavu svojeg kreditnog izvješća na osobni zahtjev u poslovnici bilo koje banke korisnice HROK-a, neovisno o tome je li klijent te banke ili ne.

Zahtjev se može podnijeti samo u poslovnicama banaka korisnica HROK-a, ali ne i kod drugih korisnika HROK-a (stambenih štedionica, kartičarskih kuća itd.).

Popis svih banaka korisnica HROK-a kod kojih se može podnijeti zahtjev za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev možete naći ovdje.

Cijena kreditnog izvješća na osobni zahtjev naručenog u poslovnici banke korisnice

Cijena ovisi o načinu dostave i iznosi:

    1. za dostavu elektroničkom poštom - 40,00 kn (PDV uključen u cijenu)
    2. za dostavu običnom poštom - 50,00 kn (PDV uključen u cijenu)
    3. za dostavu preporučenom poštom - 70,00 kn (PDV uključen u cijenu)

Potrošač je dužan uplatiti cijenu kreditnog izvješća na osobni zahtjev prilikom podnošenja zahtjeva u poslovnici banke.

Trošak zaprimanja zahtjeva za kreditno izvješće na osobni zahtjev

Visinu troška zaprimanja zahtjeva za kreditno izvješće na osobni zahtjev određuje svaka banka za sebe.

Što je potrebno za podnošenje zahtjeva?

Za podnošenje zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev potrebno je sljedeće:

  1. važeća identifikacijska isprava osobe: osobna iskaznica, putovnica, stara osobna iskaznica i potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje nove
  2. OIB (nije potrebno donositi potvrdu o OIB-u ako ga osoba zna napamet)
  3. dostatan iznos za uplatu cijene kreditnog izvješća i manipulativnih troškova naknade.

Kada kreditno izvješće na osobni zahtjev za potrošača ishodi opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik, uz važeću identifikacijsku ispravu dodatno je potrebno donijeti dokumentaciju kojom osoba dokazuje da je ovlaštena zatražiti kreditno izvješće u ime određenog potrošača.

Dodatna dokumentacija koju treba donijeti opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik: 
Opunomoćenik - punomoć*
Odvjetnik - odvjetnička punomoć i odvjetnička iskaznica
Zakonski zastupnik - rodni list maloljetnog djeteta
Staratelj - rješenje Centra za socijalnu skrb
Zakonski nasljednik - pravomoćno rješenje o nasljeđivanju.

*Punomoć je valjana:
- ako sadrži osnovne identifikacijske podatke o opunomoćitelju i opunomoćeniku: ime i prezime, OIB/MBG ili broj osobne iskaznice ili broj putovnice, adresu prebivališta
- ako je kao svrha navedeno ishođenje kreditnog izvješća na osobni zahtjev
- za osobe s boravištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj: ako je ovjerena kod javnog bilježnika
- za hrvatske državljane s boravištem ili prebivalištem u inozemstvu: ako je ovjerena u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske
- za strance koji se u trenutku davanja punomoći nalaze u svojoj matičnoj zemlji: ako je ovjerena kod javnog bilježnika ili suda matične zemlje i prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (prijevod nije potreban za punomoći iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije ako su napisane na latinici).

Postupak podnošenja zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev potrošača

1. Identifikacija potrošača

Zaposlenik banke će, prije nego što potrošaču uruči obrazac Zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev i Izjavu o suglasnosti za izradu kreditnog izvješća, utvrditi identitet potrošača uvidom u važeću identifikacijsku ispravu.

Kada kreditno izvješće na osobni zahtjev za potrošača ishodi opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik, zaposlenik banke će uz važeću identifikacijsku ispravu dodatno tražiti dokumentaciju kojom osoba dokazuje da je ovlaštena zatražiti kreditno izvješće u ime tog potrošača i izraditi presliku iste.

2. Informiranje potrošača putem Informacije o HROK-u i ponuda za davanje izjave za Registar

Zaposlenik banke će, prije nego što potrošaču uruči obrazac Zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev i Izjavu o suglasnosti za izradu kreditnog izvješća, informirati potrošača o svim bitnim činjenicama vezanima uz ustroj i rad HROK-a na način da će klijentu uručiti Informaciju o HROK-u i ponuda za davanje izjave za Registar.

3. Popunjavanje i potpisivanje Zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev

Potrošač popunjava prvi dio obrasca u kojemu navodi osobne podatke za identifikaciju, željeni način dostave kreditnog izvješća i adresu i datum podnošenja zahtjeva te iste potvrđuje vlastoručnim potpisom. 

Kada kreditno izvješće na osobni zahtjev za potrošača ishodi opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik, on će na Zahtjevu upisati osobne podatke osobe za koju ishodi kreditno izvješće te u znak suglasnosti staviti svoj vlastoručni potpis.

Zaposlenik banke popunjava donji dio obrasca u kojemu navodi svoje kontakt-podatke te vlastoručnim potpisom jamči da je prethodno utvrdio identitet potrošača (ili osobe koja kreditno izvješće ishodi u ime potrošača te da je pribavio dokumentaciju kojom osoba dokazuje da je ovlaštena podnijeti zahtjev za potrošača).

4. Potpisivanje Izjave o suglasnosti potrošača za izradu kreditnog izvješća na osobni zahtjev

Preduvjet za izradu kreditnog izvješća na osobni zahtjev potrošača je njegova pisana suglasnost. Zaposlenik banke će potrošaču uručiti jednokratnu Izjavu o suglasnosti za fizičke osobe na koju potrošač upisuje svoje osobne podatke (ime, prezime, OIB/MBG, adresu prebivališta) i koju u znak suglasnosti vlastoručno potpisuje.

Kada kreditno izvješće na osobni zahtjev za potrošača ishodi opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik, on će na Izjavu upisati osobne podatke osobe za koju ishodi kreditno izvješće te u znak suglasnosti staviti svoj vlastoručni potpis.

Izjava o suglasnosti fizičke osobe je jednokratna te se temeljem jedne izjave može izraditi samo jedno kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača. Za svako sljedeće kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošač mora dati novu suglasnost.

5. Uplata naknade za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev

Zaposlenik banke će potrošaču naplatiti cijenu izrade i dostave kreditnog izvješća na osobni zahtjev sukladno odabranom načinu dostave.

6. Uplata troškova za zaprimanje zahtjeva za kreditno izvješće na osobni zahtjev

Zaposlenik banke će potrošaču naplatiti troškove banke za zaprimanje zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev.

7. Prosljeđivanje Zahtjeva, Izjave i kopije uplatnice u HROK

Zaposlenik banke će zaprimljenu dokumentaciju proslijediti u HROK koji će izraditi kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača i dostaviti ga potrošaču na odabrani način.

Dostava kreditnog izvješća na osobni zahtjev naručenog u poslovnici banke

HROK će potrošaču dostaviti njegovo kreditno izvješće na osobni zahtjev na način i adresu koju je potrošač naznačio na Zahtjevu za dostavu kreditnog izvješća.

Dostava elektroničkom poštom

Kreditno izvješće se šalje u PDF formatu. Sve rizike slanja kreditnog izvješća elektroničkom poštom snosi potrošač.

Dostava običnom ili preporučenom poštom

Kreditno izvješće dostavlja se na adresu koju potrošač navede na obrascu Zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev.

Adresa za dostavu mora biti u Republici Hrvatskoj. Adresa za dostavu može biti različita od adrese prebivališta (npr. kontakt adresa, adresa na poslu), ali primatelj uvijek mora biti potrošač čije se kreditno izvješće izrađuje ili osoba ovlaštena za ishođenje kreditnog izvješća tog potrošača.  

Potrošač koji se odluči za dostavu običnom poštom prihvaća sve rizike slanja običnom poštom.

Svi zahtjevi za koje HROK zaprimi potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju tijekom radnog dana bit će obrađeni najkasnije u roku sljedeća tri radna dana.

Odustajanje od zahtjeva za dostavom kreditnog izvješća na osobni zahtjev

Potrošač može odustati od zahtjeva za izradom kreditnog izvješća na osobni zahtjev isključivo tijekom dana u kojem je podnesen zahtjev i samo uz prethodnu provjeru u HROK-u da kreditno izvješće već nije izrađeno.

Potrošač koji želi odustati od podnesenog zahtjeva treba se javiti u poslovnicu banke u kojoj je podnio zahtjev, a zaposlenik banke će dalje postupiti prema utvrđenoj proceduri.

Potrošač ostvaruje pravo na povrat naknade za izradu kreditnog izvješća koju je uplatio HROK-u u punom iznosu, ali ne ostvaruje pravo na povrat troška zaprimanja zahtjeva za kreditnim izvješćem koje je uplatio banci kod koje je zahtjev predao.